Michelengelen.com image missing

INFO - CONTACT - CURSUS

Deze website is eigendom van michelengelen.com

Madeliefjesstraat 54, 1850 Grimbergen

GSM 0476 330 894

Mailen kan naar : michel@michelengelen.com

Ondernemingsnummer BTW BE 0858 325 185Algemene voorwaarden:

A. Inroepbaarheid
De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

B. Reproductierecht
1. Het gebruik van onze werken is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavig document. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik enkel mogelijk door onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam.
Klanten die onze werken gebruiken na expliciete toestemming, zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en/of goederen die op deze werken afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan, zijnde het tijdelijk of definitief. Bij het gebruik, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van verspreiding van onze werken door klanten of derden zullen deze ook ten allen tijde het reproduceren door derden naar hun best vermogen en mogelijkheden tegengaan.
2. Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is.
3. Onze werken kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder onze schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.
4. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocedé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag er een nieuw origineel of kopie, van welke aard ook, van de door ons geleverde werken gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
5. De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren. De klant verbindt zich er zo toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande toestemming. Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan, hebben wij eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-tarief.
6. De klant verbindt zich er formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het drukken of verspreiden van de publicatie een bewijsexemplaar te bezorgen.
7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding op de voorzijde van dit document zijn alle rechten (kabel, audiovisuele exploitatie, privékopie, uitgave, enz.) voorbehouden.
9. Bij inbreuk op de bepalingen van art.2 behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te vorderen, zoals voorzien in het SOFAM-tarief.

C. Bestelling
Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw en naar best vermogen te respecteren. Onze prijs is berekend op verplaatsingsonkosten, de prijzen van eventuele grondstoffen en lonen op de datum van de bestelbon. Wij behouden ons het recht voor, bij eventuele stijging van een van deze factoren, onze prijzen aan te passen. Meerwerken en supplementen worden steeds afzonderlijk afgerekend.

D. Annulering
Wanneer een bestelling door een klant wordt geannuleerd of niet door ons wordt uitgevoerd, behalve in geval van overmacht, heeft de benadeelde partij recht op de overeengekomen vergoeding die in geen geval lager mag zijn dan 15 % van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

E. Aansprakelijkheid
De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats op ons adres. De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de werken die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan. We kunnen op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan van electronische bestanden of schade die ontstaat bij het gebruik ervan.

F. Leveringstermijnen
Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep. Indien de overeengekomen leveringstermijn uitsluitend met meer dan 7 dagen overschreden wordt omwille van redenen die uitsluitend aan ons te wijten zijn, en op voorwaarde dat de klant geen enkele wijziging heeft aangebracht aan de bepalingen van de bestelbon, verbinden wij ons ertoe om de overeengekomen prijs met 15 % te verminderen. Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behouden wij ons het recht voor om het oorspronkelijke bedrag van de bestelling met ten minste 50 % te vermeerderen.

G. Klachten
Klachten moeten ons binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet zal de levering als aanvaard beschouwd worden.

H. Betaling
Onze facturen moeten binnen de 15 dagen op ons adres betaald worden. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 10 % per jaar.
Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling, zal de schuld verhoogd worden met 12 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 250,00 euro. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten.

I. Sancties
De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen die volgens het SOFAM-Tarief verschuldigd zijn :
1. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder voorafgaande toestemming.
2. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 100 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende.
3. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 300 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 250 euro, is verschuldigd bij gebruik met naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende.
4. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd in geval van schending van de integriteit van het werk.

J. Juridische bevoegdheid
In geval van gerechtelijke invordering of voor elke andere betwisting omtrent onze facturen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze siteK. Aantal geleverde foto's na een opdracht.
Bij het afleveren van de afgewerkte beelden na een opdracht zal er door de fotograaf gekozen worden om hier een selectie van te maken , bij reportagewerk wordt er doorgaans 90% van de gemaakte beelden geleverd, bij fotoshoots onder de noemer van portfoliowerk kan dit aantal zakken tot 5 of 10% van de gemaakte beelden. (gezien de uitgebreide nabewerking bij deze stijl)
Bij fotoshoots ter gebruik van catalogi, publicatie, covers zal de opdrachtgever ten tijde van de opname mee beslissen welke beelden afgewerkt en geleverd zullen worden, afwijkingen hierop zijn mogelijk maar moeten duidelijk meedegedeeld worden voor de start van de opname.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Engelen-Gielen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Engelen-Gielen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Engelen-Gielen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Naam onderneming verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

Privacybeleid
michelengelen.com
hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer . De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot michelengelen.com, Madeliefjesstraat 54 1850 Grimbergen. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden .

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan michelengelen.com, Madeliefjesstraat 54 1850 Grimbergen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

michelengelen.com kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar  onze websites gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze websites permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van "cookies".

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Contact: michel@michelengelen.com or by phone +32 476 330 894